Disclaimer

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte ge-gevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Oxysphair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van Oxysphair. Bijgevolg bindt dit e-mailbericht Oxysphair niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtig-de vertegenwoordiger bevat.