Algemeneverkoopswaarden

Algemeneverkoopswaarden

 1. Bindende kracht van de algemene voorwaarden: al onze verkopen en dienstverleningen zijn, behoudens uitdrukkelijk geschreven afwijkingen, onderworpen aan de hiernavolgende algemene Het bestellen van onze producten veronderstelt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar,zelfs wanneer ze niet expliciet werden afgewezen.
 2. Al onze offertes worden vrijblijvend De verbintenissen van om het even welke aard worden slechts bindend na schriltelijke bevestiging in de vereiste vorm door onze maatschappij.
 3. Wij behouden ons het recht voor am op elk ogenblik onze prijzen aan te passen, rekening houdend met de mogelijke stijging van bepaalde elementen van onze
 4. De leveringen worden tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de firma De leveringstermijnen worden ter info aan de klanten meegedeeld . De leveringen worden uitgevoerd volgens de routeplanning bepaald door de firma. ln geval van aanvaarde dringende levering en levering die, hetzij sneller moet gebeuren dan de normaal voorziene termijn van 3 werkdagen, hetzij buiten de normale werkuren, is het mogelijk dat Oxysphair supplementaire kosten voor dringende levering aanrekent.
 5. Behoudens andersluidende bepaling, reizen de goederen op risico van de klant.
 6. De klant is verantwoordelijk voor alle toestellen die hij in bewaring heef Ongevallen veroorzaakt door het gebruik of het bewaren van deze toestellen kunnen onder geen enkele omstandigheid ten laste van onze maatschappij worden gelegd.
 7. De concentrators en andere toestellen verbandhoudend met om het even welke dienstverlening bli jven steeds eigendom van onze maatschapp De klant verbindt er zich toe de concentrators en andere toestellen niet onnodig lang te behouden. Indien deze na een aangetekende ingebrekestelling niet worden terugbezorgd binnen de gestelde termijn, zal door de klant ambtshalve de kostprijs van de nieuwwaarde op dat ogenblik verschuldigd zijn.
 8. De aanvaarding van de goederen is gedaan of wordt verondersteld gedaan te zijn wanneer de goederen  ter beschikking  van de klant  worden gestel Alle klachten dienen per aangetekend  schrijven  overgemaakt te worden binnen 8 dagen na levering. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer ontvangelijk zijn.
 9. Gevallen van overmacht, zoals stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke in onze werkhui zen of bi j on ze leveranciers, Iock-outs. ongevallen, brand in onze werkhuizen en in het algemeen alle gedwongen vermindering van bevoorrading of fabricage, evenals transportmoeiljikheden, gebrek aan materiaal, vorst, epidemieën, quarantaine, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, ontslaan ons van elke schadevergoeding en alle De gegeven opsomming geldt als voorbeeld en is niet limitatief.
 10. Opschorting van het contract: we behouden ons het recht voor om de uitvoering van alle contracten op te schorten in geval van wijziging en in de toestand van de medecontractant, zoals overlijden, ontzetting, rangregeling, of andere beperkingen van rech tsb ekwaamheid, faillissement, aanvraag lot het bekomen van een concordaat of minnelijke schikking, publicatie van protest, wanke ling van krediet, openstaande rekeningen, ontbinding of wijziging van maatschappij, en dit totdat voldoende waarborgen zijn gegeven, die de waarde vertegenwoordigt en van het geheel of een deel van de onbetaald gebleven of nog niet uitg evoerde
 11. Betalingsvoorwaarden: onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag ter zetel van de Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar op datum factuur of contant. ln geval van niet­ betaling van een factuur  op  de vervaldag  zal het bedrag  van de factuur  of van het nog openstaande  saldo een intrest opbrengen  gelijk aan 12 % per jaar, en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. Indien de facturen niet tijdig worden betaald, zal bovendien ten titel van forfaitaire en onverminderde schadevergoeding, een vergoeding van 15 %  verschuldigd zijn op het onbetaald gebleven bedrag van iedere factuur, met een minimum van  €  125.  Deze  vergoeding  is verschuldigd  van  rechtswege  en zonder ingebrekestelling. Door het niet-betalen van één van onze facturen op haar vervaldag,  worden  al  onze  schuldvorderingen  onmiddellijk  opeisbaar,  en kan de uitvoering van de lopende contracten opgeschort worden, hetzij van rechtswege ontbond en beschouwd worden.
 12. Al onze overeenkom sten vallen onder de toepassing van de Belgische wet. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Bergen bevoegd.
 13. Leveringen in het kader van korte-termijn-zuurstoftherapie aan huis: de leveringen in flessen worden uitgevoerd met een minimum van 10 m³ . De standardeenheid voor leveringen in flessen is de Combi  20-fles (4300 l gasvormige medische  zuurstof).  De leveringen  van flessen van  een kleiner formaat worden onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de fir Alle niet-terugbetaaldeleveringen  of facturatiesupplementen zullen ten laste van de patiënt zijn en zijn te be talen aan de gebruikelijke apotheek van de patiënt.
 14. Alle bezwaren betreffende de factuur moeten binnen een maand na ontvangst van de factuur schriftelijk bekendgemaakt word Als de klant  geen   bezwaar maakt, wordt ervan uitgegaan dat hij de factuur aanvaardt.